1
       

           จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดขนาดเล็กในเขตปริมณฑล  มีพื้นที่เพียง 622 ตารางกิโลเมตร จัดอยู่ในอันดับที่ 75 จากจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด แต่กลับมีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานครเท่านั้น มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน และยังมีลำคลองขนาดใหญ่เล็กอีกหลายสาย ส่งผลให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์มากจังหวัดหนึ่ง  เรียกได้ว่า ในสมัยที่บ้านเมืองยังไม่ได้ถูกพัฒนามีถนนหนทางมากมายอย่างทุกวันนี้ เมืองนนทบุรีก็เป็นเมืองที่ ”ในน้ำมีปลาในนามีข้าว”เรือกสวนไร่นามีมากมาย อีกทั้งวัดวาอารามที่มีจำนวนมากมายเกือบ 200 วัดบนพื้นที่เพียงไม่กี่ตารางกิโลเมตร
วิถีชีวิตชาวไทยพุทธตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลีกหนีไม่พ้นพิธีกรรมทางศาสนา ตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต  นับตั้งแต่ทำบุญเป็นศิริมงคลให้กับเด็กที่เกิดใหม่ ทำบุญครบรอบวันเกิดทุกๆปี  ขึ้นบ้านใหม่  ทำบุญสะเดาะเคราะห์เสริมศิริมงคล บรรพชาอุปสมบท จนถึงงานศพ ล้วนประกอบพิธีโดยพึ่งพาอาศัยวัดและพระสงฆ์ทั้งสิ้น

รายชื่อวัดในจังหวัดนนทบุรี

อำเภอเมือง   49  วัด

 1. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
 2. วัดบัวขวัญ
 3. วัดชมภูเวก
 4. วัดตำหนักใต้
 5. วัดแดงธรรมชาติ
 6. วัดไทรม้าเหนือ
 7. วัดไทรม้าใต้
 8. วัดบางนา
 9. วัดเพลง
 10. วัดกลางบางซื่อ
 11. วัดแคใน
 12. วัดแคนอก
 13. วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
 14. วัดน้อยนอก
 15. วัดสมรโกฎิ
 16. วัดขวัญเมือง
 17. วัดโตนด (ตำบลบางกร่าง)
 18. วัดบางกร่าง
 19. วัดบางระหง
 20. วัดโบสถ์ดอนพรหม
 21. วัดประชารังสรรค์
 22. วัดปราสาท
 23. วัดกล้วย (ตำบลบางเขน)
 24. วัดกำแพง
 25. วัดทางหลวง
 26. วัดฝาง
 27. วัดพุทธปัญญา
 28. วัดโพธิทองล่าง
 29. วัดเขียน
 30. วัดคางค้าว
 31. วัดโชติการาม
 32. วัดตึก
 33. วัดทางนาปรัง
 34. วัดศาลารี
 35. วัดสัมฆทาน
 36. วัดอมฤต
 37. วัดบางรักน้อย
 38. วัดบางศรีเมือง
 39. วัดป่าเรไร
 40. วัดพุทธิปรางปราโมทย์
 41. วัดสลักใต้
 42. วัดท้ายเมือง
 43. วัดทินกรนิมิต
 44. วัดนครอินทร์
 45. วัดบางแพรกเหนือ
 46. วัดบางแพรกใต้
 47. วัดปากน้ำ
 48. วัดพลับพลา
 49. วัดลานนาบุญ
 50. วัดบางขวาง

 

อำเภอบางใหญ่   25  วัด

 1. วัดคงคา
 2. วัดบางม่วง
 3. วัดปรางค์หลวง
 4. วัดไผ่เหลือง
 5. วัดพระเงิน
 6. วัดพิกุลเงิน
 7. วัดสังวรพิมลไพบูลย์
 8. วัดอัมพวัน
 9. วัดดอนสะแก
 10. วัดบางโค
 11. วัดพระนอน
 12. วัดส้มเกลี้ยง
 13. วัดหลังบาง
 14. วัดบางเลนเจริญ
 15. วัดศรีราษฎร์
 16. วัดสวนแก้ว
 17. วัดสะแก
 18. วัดโตนด (ตำบลบางใหญ่)
 19. วัดเอนกดิษฐาราม
 20. วัดต้นเชือก
 21. วัดราษฎร์ประคองธรรม
 22. วัดเสาธงหิน
 23. วัดอินทร์
 24. วัดยุคันธราวาส
 25. วัดท่าบันเทิงธรรม

อำเภอบางกรวย   46  วัด

 1. วัดจันทร์
 2. วัดเชิงกระบือ
 3. วัดโพธิเผือก
 4. วัดลุ่มคงคาราม
 5. วัดสำโรง
 6. วัดแก้วฟ้า
 7. วัดบางขนุน
 8. วัดจำปา
 9. วัดซองพลู
 10. วัดไทยเจริญ
 11. วัดบางไกรใน
 12. วัดบางไกรนอก
 13. วัดโพธิเอน
 14. วัดอุทยาน
 15. วัดตะเคียน
 16. วัดบางค้อ
 17. วัดโบสถ์บน
 18. วัดละมุดใน
 19. วัดส้มเกลี้ยง
 20. วัดสิงห์
 21. วัดหูช้าง
 22. วัดโคนอน บางกรวย
 23. วัดแดงประชาราษฎร์
 24. วัดไทร
 25. วัดบางอ้อยช้าง
 26. วัดรวก
 27. วัดแพรก
 28. วัดศรีประวัติ
 29. วัดศรีเรืองบุญ
 30. วัดสุนทรธรรมิการาม
 31. วัดอุบลวนาราม
 32. วัดโคนอนมหาสวัสดิ์
 33. วัดโตนด (ตำบลมหาสวัสดิ์)
 34. วัดกระโจมทอง
 35. วัดกล้วย (ตำบลวัดชะลอ)
 36. วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร
 37. วัดชลอ
 38. วัดโตนด (ตำบลวัดชะลอ)
 39. วัดท่า
 40. วัดพิกุลทอง
 41. วัดบางโอ
 42. วัดสนามใน
 43. วัดสนามนอก
 44. วัดสวนใหญ่
 45. วัดสักใหญ่
 46. วัดใหม่ผดุงเขต

อำเภอบางบัวทอง   10    วัด

 1. วัดเต็มรักสามัคคี
 2. วัดบางไผ่
 3. วัดไผ่เหลือง
 4. วัดบางแพรก
 5. วัดบางรักใหญ่
 6. วัดมะเดื่อ
 7. วัดโมลี
 8. วัดลาดปลาดุก
 9. วัดลำโพ
 10. วัดสามง่าม
 11. วัดละหาร

อำเภอปากเกร็ด   41  วัด

 1. วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
 2. วัดฉิมพลี
 3. วัดไผ่ล้อม
 4. วัดศาลากุล
 5. วัดเสาธงทอง
 6. วัดธาราธรรมาราม
 7. วัดศรีเขตนันทาราม
 8. วัดทองคุ้ง
 9. วัดท่าเกวียน
 10. วัดบางจาก
 11. วัดโปรดเกษ
 12. วัดสะพานสูง
 13. วัดอินทราราม
 14. วัดเชิงเลน
 15. วัดท่าอิฐ
 16. วัดบางบัวทอง
 17. วัดแสงสิริธรรม
 18. วัดกลางเกร็ด
 19. วัดชลประทานรังสฤษฏ์
 20. วัดตาล
 21. วัดตำหนักเหนือ
 22. วัดเตย
 23. วัดปากคลองพระอุดม
 24. วัดป่าเลไลยก์
 25. วัดสาลิโขภิตาราม
 26. วัดกู้
 27. วัดพูดนอก
 28. วัดโพธิบ้านอ้อย
 29. วัดศรีรัตนาราม
 30. วัดหงส์ทอง
 31. วัดช่องลม
 32. วัดโพธิทองบน
 33. วัดเรืองเวชมงคล
 34. วัดสลักเหนือ
 35. วัดเกาะพญาเจ่ง
 36. วัดบ่อ
 37. วัดพูดใน
 38. วัดสนามเหนือ
 39. วัดสิงห์ทอง
 40. วัดใหญ่สว่างอารม์
 41. วัดผาสุกมณีจักร

อำเภอไทรน้อย   15  วัด

 1. วัดคลองขุนศรี
 2. วัดยอดพระพิมล
 3. วัดคลองขวาง
 4. วัดมะสง
 5. วัดคลองเจ้า
 6. วัดคลองตาคล้าย
 7. วัดไทรน้อยง
 8. วัดไทรใหญ่
 9. วัดปลายคลองขุนศรี
 10. วัดสโมสร
 11. วัดลากค้อน
 12. วัดเพรางาย
 13. วัดเสนีวงศ์
 14. วัดอ่วมอ่องประชานฤมิตร
 15. วัดราษฎร์นิยม

            
ร้านทิพย์เกษร จัดจำหน่ายงานฝีมือที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์หลากหลายชนิด เช่น ดอกไม้สดบูชาพระ ดอกไม้งานบวช พวงมาลัยนาค เหรียญโปรยทาน พวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ พวงหรีดดอกไม้จันทน์ พวงหรีดผ้าห่ม พวงหรีดนาฬิกา พวงหรีดพัดลม ดอกไม้จันทน์  รวมไปถึงช่อดอกไม้แสดงความยินดี  ไม้ดอกไม้ใบประดิษฐ์สำหรับใช้วางบนโต๊ะรับแขก โต๊ะอาหาร และของชำร่วยต่างๆ  มีบริการจัดส่ง รับชำระทั้งเงินสดและบัตรเครดิต การเดินทางสะดวก โดยร้านอยู่ใน ซ.ท่าอิฐ สามารถเข้า-ออกจากถนนรัตนาธิเบศร์  ถนนราชพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ สามารถโทรสอบถามหรือสั่งสินค้าได้ที่ โทร 0-2924-5443 และ 08-5487-0565 เปิดบริการตั้งแต่ 8.00น.ถึง19.00น.ทุกวัน

 
        หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   สินค้าของเรา   สั่งซื้อสินค้า   ติดต่อเรา
Copy Right 2013 © thipkasongarland.com ร้านดอกไม้ทิพย์เกษร ร้านดอกไม้ซอยท่าอิฐ All Right Reserved
ร้านทิพย์เกษร รับจัดดอกไม้ทั้งในและนอกสถานที่ ร้านตั้งอยู่ในซอยท่าอิฐ โทร 02-195-3544
ที่ตั้งร้านทิพย์เกษร ร้านดอกไม้ตั้งอยู่เลขที่ 9/6 ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี